Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI


Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklamalar ve BEA TV Gizlilik Politikası


Beykent Televizyonu (“ BEA TV”) elde ettiği kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. BEA TV, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) madde 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve internet sitemizin ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunarız. BEA TV işbu metni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncelleme hakkını her zaman saklı tutar.


1) Kişisel Verileri Saklamasının Dayanağı


Müşterilerimizden elde ettiğimiz kişisel verilerinin kullanılması ve saklanması konusunda birçok kanuni düzenleme bulunmaktadır. En başta KVKK uyarınca kişisel verilerinizin kullanılması düzenlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. Bunların yanında çeşitli kanunlarda da bu verilerin korunması ve saklanması hakkında hükümler bulunmaktadır.


Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.


2) Kişisel Verilerin Kullanılmasında Araçlar


[●] internet sitesinden veya mobil uygulamalardan işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca BEA TV tarafından işlenmektedir.


BEA TV’na ait olan [●] internet sitesinde ve mobil uygulamalarda çerez (cookie) kullanılmaktadır. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.


BEA TV, ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.


[●] çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. [●] size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.


[●], çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.


BEA TV mobil uygulamasında oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızda ve mobil uygulamanızda istediğiniz zaman bu çerezleri silmeniz mümkündür.


[●] internet sitesi çerezleri ayrıca; arama motorlarını, internet sitesi, mobil uygulamasını ve/veya internet sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir.


3) BEA TV’nun Kişisel Verileri Kullanma Amacı


BEA TV, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.


Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır:


(i) internet sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,


(ii) iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,


(iii) mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,


(iv) elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,


(v) kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,


(vi) müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek,


(vii) müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,


(viii) anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,


(ix) hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,


(x) yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,


4) Kişisel Verilerin Korunması


BEA TV ile paylaşılan kişisel veriler, BEA TV gözetimi ve kontrolü altındadır. BEA TV, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellenmektedir.


5) Kişisel Verilerin Paylaşılması


Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.


Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt edilen hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.


Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden BEA TV sorumlu değildir.


Kişisel verileriniz BEA TV’nun hissedarlarıyla, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.


6) KVKK Uyarınca Haklarınız


KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;


(i) işlenip işlenmediğini öğrenme,


(ii) işlenmişse bilgi talep etme,


(iii) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


(iv) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,


(v) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,


(vi) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,


(vii) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (iv) ve (v) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,


(viii) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


(ix) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme


haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.


7) Kişisel Verilerin Korunması ile İlgili Mevzuat Değişiklikleri


Kişisel verilerinizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncellenecektir, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edilebilecektir.